Problem 2

Sherif Mahdy

Multiplying three brackets