Potencia radicacion Jg

Jorge Marlion Giraldo Garcia