Fungsi songsang tengah

fia mask

Mencari fungsi g(x) given f(x) dan fg(x)